GUDS RIKE OG HANS RETTFERDIGHET ER VERD Å KJEMPE FOR

SØK FØRST GUDS RIKE OG HANS RETTFERDIGHET

Så skal du få alt dette i tilgift!
Ingen filosofi eller isme eller religion kan måle seg med Guds rike og Hans rettferdighet. I alt kaoset av rettsforståelse man møter i denne verden, kan ingen måle seg med rettferdigheten himmelens og jordens skaper kan tilby. Han ga sin Sønn for at alle de som gjorde urett skulle slippe straff om de bare ville vende om.

Et sosialistisk rettssystem og rettsforståelse kan se forlokkende ut for den som ikke vet hvem Jesus Kristus er, men åpner man hjertet for Guds rike og Hans rettferdighet så blir man overbevist om hvor rettferdighet finnes

De som ikke er gjenfødte kristne og har fått den Hellige Ånd, kan aldri bli kjent med Guds dype rettferdighet. Guds kjærlighet og sannhet er nøklene og de gies bare ved Guds nåde til den som tror på Sønnen.

Jesus Kristus og Ham korsfestet er en dårskap for verden og de som går fortapt, men for oss som tror er det en Guds kraft. Hvorfor skal vi som trorpå Guds Sønn ikke gå fortapt? Fordi vi er reddet fra det onde. Gud tolererer ikke synden. Han hater urett og Han vil beskytte våre sinn og våre hjerter. Han vil absolutt ikke at vi skal tolerere både det ene og det andre. Sosialismen og andre ismer er naive, det er ikke Herrens ord og Guds Ånd.

Hebr 4,12 For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver både sjel og ånd, ledd og marg, og er dommer over hjertets tanker og motiver.

Det nye gjenskapte mennesket i Kristus Jesus blir opplært av Gud til å forstå hva som tjener oss til det gode, vi skal elske synderen men hate synden. Han kan hjelpe mennesket i denne verden og i den evige verden. Sosialismen skaper et menneske som går fortapt pga at de tolererte synden. De har satt toleransegrensen mye høyere enn Gud og bryr seg ikke om hva Han mener om saken.

Toleransebegrepet har ingen redning i seg om man tolererer mer enn hva Gud tillater (tolererer). Man kan selvfølgelig få mange, mange flere "venner" i denne verden om man tolererer mer enn Gud, men hva blir så enden på det hele. Ved å gjøre det, så utsetter man seg selv for åndsmakter og risikerer å bli det man tolererer, eller man drar inn over seg ansvar og tillater (tolererer) at åndsmakter herjer med andre mennesker.

Derfor blir det total kollisjon mellom den ugudelige og den gjenfødte Kristus troende sjel. Rettsforståelsen og toleransen er milevis fra hverandre. Når Guds menighet faller for fristelsen å bli lik verden, så har de utelukket Guds Ånd og Guds ord. Denne krigen må vi aldri fraskrive oss og tro at denne verdens herrer og sosialismen har mer å tilby enn Gud.

La oss søke Guds rike og Hans rettferdighet og vi vil parkere den ugudeliges rettsforståelse og toleransebegrep. Å tolerere synden gir ikke Guds fred i hjertet. Det skapes rett og slett mennesker som vil gå fortapt. Vi må aldri la noen lære oss å tolerere mer enn Gud, da pulveriserer vi Guds bud og evangeliets kraft og blir en del av det onde. Det er dette den allmektige og rettferdige Gud og Hans profeter alltid har advart mot.

La oss søke Guds rike og Hans rettferdighet så vi kan oppleve seier i dette livet og i det kommende.

Ef 6,10-18 Til slutt, mine brødre, bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft! 11 Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i den himmelrommeT. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. 14 Stå derfor fast, med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje 15 og ombundet på føttene med den beredskap* til kamp som fredens evangelium gir. 16 Ta framfor alt troens skjold; med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde. 17 Og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. 18 Og be alltid med all bønn og påkallelse i Ånden! Og slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige, 

SEEK FIRST THE KINGDOM OF GOD AND HIS JUSTICE

SEEK FIRST THE KINGDOM OF GOD AND HIS JUSTICE
Then you get all this in premiums!
No philosophy or ism or religion can compare with God's kingdom and His righteousness. In all the chaos of right understanding one encounters in this world, no one can measure up to the righteousness of heaven and earth can offer. He gave His Son that all those who have done wrong should escape punishment if they would only repent.

A socialist legal system and jurisprudence can look alluring out for those who do not know who Jesus Christ is, however, open the heart to God's kingdom and His righteousness so one becomes convinced where justice exists

Those who are not born-again Christians and have received the Holy Spirit, may never be known with God deep justice. God's love and truth are the keys and given only by God's grace to those who believe in the Son.

Jesus Christ and Him crucified is foolishness to the world and those who are perishing, but to us who believe it is the power of God. Why should we as trorpå Son of God does not perish? Because we are saved from evil. God does not tolerate sin. He hates injustice and He will protect our minds and our hearts. He will certainly not mean that we should tolerate both the one and the other. Socialism and other isms are naive, it is not the Lord's word and God's Spirit.

Heb 4:12 For the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword. Piercing even to the dividing asunder both of soul and spirit, joints and marrow, and is the judge of the thoughts and motives.

The new re-created man in Christ Jesus will be taught by God to understand what serves us for good, we should love the sinner but hate the sin. He can help man in this world and in the eternal world. Socialism creates a human who perish because they tolerated sin. They have set tolerances much higher than God and do not care about what he thinks about the matter.

Tolerance The term has no rescue in about tolerating more than what God allows (tolerate). Of course you can get many, many more "friends" in this world if one tolerates more than God, but what is then the end of it all. By doing that, then expose yourself for spirits and risk becoming what one tolerates, or going into the responsibility and allow (tolerate) that spirits rages with other people.

Therefore, the total collision between the wicked and the reborn Christ believers soul. Right Understanding and tolerance are miles apart. When God's church from the temptation to be like the world, they have excluded the Spirit of God and God's word. This war we must never disclaim and believe that this world and socialism has more to offer than God.

Let us seek His kingdom and His righteousness and we will park the wicked right understanding and tolerance concept. To tolerate sin not God's peace in our hearts. It created simply people who will perish. We must never let anyone teach us to tolerate more than God, then pulverizes we commandments of God and power of the Gospel and become part of the evil. This is the almighty and righteous God and His prophets have always warned against.

Let us seek His kingdom and His righteousness so we can experience victory in this life and the next.

Ephesians 6.10 to 18 Finally, my brethren, be strong in the Lord and in His mighty power! 11 Put on the whole armor of God, that ye may be able to resist the wiles of the devil. 12 For our struggle is not against flesh and blood, but against principalities,