For english scroll down

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT!
Mange tror at; Bare jeg er snill så kommer jeg til himmelen! Det er verdens største løgn. Vi trenger Guds lys og sannhetens Ånd for selv å forstå om våre gjerninger er gjort i Gud, eller om de er styrt av egoisme, denne verdens herrer eller onde åndsmakter.

Guds eget ord lyder klart; Du må bli født på nytt! Det kan bare skje ved at man tror at Jesus er Kristus åpenbart i kjød, at Jesus er Guds Sønn og at Han har sonet all verdens synd. I dåpen til Kristus skjer et under, Den Hellige Ånd (Sannhetens Ånd) flytter inn i et renset hjerte og vi blir født på nytt og vår sak er i orden med Gud.

Ved utgangen av livet i denne verden blir vi hentet inn i herligheten som er gjort i stand hos Gud. Alt dette ordnet Jesus for oss når Han måtte lide korsets død på Golgata. Men valget er hos oss.

Joh 3,16-21 For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; 17 for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt; den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset; for deres gjerninger var onde. 20 For hver den som gjør ondt, hater lyset og kommer ikke til lyset, forat hans gjerninger ikke skal bli refset; 21 men den som gjør sannheten, han kommer til lyset, forat hans gjerninger må bli åpenbaret; for de er gjort i Gud.

1 Kor 1,18-21 For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft; 19 for det er skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. 20 Hvor er en vismann, hvor er en skriftlærd, hvor er en gransker i denne verden? har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? 21 For eftersom verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, var det Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror,

Joh 1,12-13 Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn; 13 og de er født ikke av blod, heller ikke av kjøds vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Rom 8,14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

OPPSUMMERING/AVSLUTNING; 
Det er Guds Ånd som overbeviser verden om synd, rettferdighet og dom. Det er Guds Ånd som varsler oss mot denne verdens herrer og onde åndsmakter. Det er Guds Ånd som varsler oss og leder oss inn i Herrens ord. Det er bare Guds Ånd og ydmykhet for sannheten som kan frelse oss fra det onde og gjøre oss til bærere av Guds rike og kommunisere med Gud.

 
 

YOU MUST BE BORN AGAIN!
Many believe that; Only I am kind so I'm going to heaven! It is the biggest lie. We need the light of God and the Spirit of truth for yourself to understand if our deeds are done in God or whether they are ruled by selfishness, of the rulers or evil spirits.

God's own word sounds clear; You must be born again! It can only take place if one believes that Jesus Christ manifested in the flesh, that Jesus is the Son of God and that He has atoned all sin. In baptism of Christ a miracle happens, the Holy Spirit (Spirit of Truth) moves into a purified heart and we are born again and our cause is right with God.

At the end of life in this world, we brought in the glory that is prepared by God. All this arranged Jesus for us when He had to suffer death on a cross at Calvary. But the choice is with us.

Jn 3.16 to 21 For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life; 17 For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world might be saved through him. 18 Whoever believes in him is not condemned; he that believeth not is condemned already, because he has not believed in God's only Son. 19 And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light; because their deeds were evil. 20 For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved 21 But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest; they are wrought in God.

1 Cor 1.18 to 21 For the preaching of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God; 19 for it is written, I will destroy the wisdom, and the intelligence of the intelligent I will bring to naught. 20 Where is the wise, where is the scribe, where is investigating in this world? Has not God made foolish the wisdom of the world? 21 For after the world by wisdom knew not God in the wisdom of God, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe,

Jn 1.12 to 13 But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, those who believe in His name; 13 who were born, not of blood, nor of the flesh, nor the will of man, but of God.

Rooms 8:14 For as many as are led by the Spirit of God, these are sons.

SUMMARY / CONCLUSION;
It is the Spirit that convinces the world of sin, righteousness and judgment. It is the Spirit of God that alerts us to this world and evil spirits. It is the Spirit of God that alerts us and leads us into the Lord's words. It is only the Spirit of God and humility of truth that can save us from evil and make us bearers of God and communicate with God.